o Mapie RCiWN

Niniejsza mapa przystosowana jest do obsługi zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet - zalecana przeglądarka to Chrome mobile) w terenie

- przycisk wyszukiwania adresu (np. Krygowskiego 10, Poznań) lub nazwy miejscowości. Funkcja działa na silniku Nominatim OpenStreetMap
- przycisk geolokalizacja użytkownika na mapie za pomocą wbudowanego w urządzenie odbiornika GPS
- pomiar odległości - aktywuje się po wyłączeniu warstw powierzchniowych tj. Ośrodki DGiK w panelu lista warstw
- czyszczenie wyników pomiaru odległości
- przycisk rozwijający listę warstw
- lista warstw z możliwością sterowania ich widocznością
- przycisk przybliżania mapy
- przycisk oddalania mapy

- przycisk wyświetlający informacje o mapie

- przycisk zgłaszania błędu lub propozycji
- okienko legendy dla warstwy prezentującej systemy teleinformatyczne w których prowadzony jest Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości w danych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

1. Stworzenie oraz udostępnienie interaktywnego mobilnego narzędzia w formie mapy internetowej przydatnego osobom zajmującym się rynkiem nieruchomości, który skupia w sobie jednorodne informacje dotyczące Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości w skali całego kraju.

2. Prezentacja podstawowych danych z Głównego Urzędu Statystycznego (lokale mieszkalne, lokale niemieszkalne, nieruchomości gruntowe), parametrów systemów teleinfomatycznych, w których prowadzony jest Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), lokalizacja siedzib właściwych miejscowo Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jak i przedstawienie lokalizacji siedzib Sądów Rejonowych prowadzących Wydziały Wieczystoksięgowe oraz prezentacja innych źródeł danych przestrzennych (geoportali).

3. Wskazanie dycydentom konieczności zmian legislacyjnych w ramach tego niezwykle ważnego pod względem gospodarczym rejestru, na podstawie którego szacowany jest majątek w Polsce. Autor na mapie oraz w publikacjach naukowych prezentowanych na niniejszej stronie wskazuje problemy związane z prowadzeniem RCiWN, a co za tym idzie trudności z wykorzystaniem oraz analizą danych.

Niniejsza mapa jest projektem wolontariackim, w związku z powyższym jego dalsza kontynuacja i rozwój zależy od pozytywnego przyjęcia oraz wsparcia przez środowisko zajmującego się rynkiem nieruchomości w Polsce.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie Autor prezentuje na niniejszej mapie zgodnie z przyjętą przez GUS metodologią:

lokale mieszkalne w podziale ze względu na rodzaj rynku: pierwotny, wtórny oraz obszar: miejski, wiejski wg. powierzchni lokalu (<40mkw, 40-60mkw, 60-80mkw, 80mkw<) prezentowane są następujące atrybuty: liczba nieruchomości, wartość w złotych (suma), pole powierzchni użytkowej w mkw (suma), mediana ceny transakcyjnej sprzedaży w zł/mkw

lokale niemieszkalne w podziale ze względu na charakter lokalu niemieszkalnego (handlowo-usługowy, biurowy, produkcyjny, garaż) następujące atrybuty: liczba nieruchomości, wartość w złotych (suma), pole powierzchni użytkowej w mkw (suma), średnia cena 1mkw powierzchni użytkowej lokalu w złotych

nieruchomości gruntowe w podziale na:
- nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi
- nieruchomości zabudowane budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa
- grunty przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową
- grunty przeznaczone pod zabudowę inną
- grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
- grunty przeznaczone pod zabudowę przemysłową
- grunty rolne zabudowane
- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
- użytki rolne
w/w nieruchomości opisują następujące atrybuty: liczba nieruchomości, liczba działek, wartość w złotych (suma), pole powierzchni ewidencyjnej (suma), średnia cena 1mkw powierzchni ewidencyjnej działki w złotych

Jeśli środowisko zajmujące się rynkiem nieruchomości przychylnie przyjmie niniejszą mapę Autor pragnie aktualizować prezentowane dane w odstępach kwartalnych. Zgodnie z przyjętym w GUS ciągiem technologicznym dane wstępne opracowane są w ciągu 90-120 dni po końcu danego kwartału. Dane ostateczne (roczne) opracowane są w ciągu 180-210 dni po końcu danego roku statystycznego

Są to dane, które Autor mapy pozyskał w ramach prowadzonych przez siebie badań naukowych wśród wszystkich Starostw w Polsce. W tej sekcji prezentowane są następujące informacje:
- format exportu RCiWN z bazy powiatowej
- możliwość kupna danych RCiWN przez Internet
- atrybuty spoza §74 rozporządzenia o EGiB
- liczba transakcji w RCiWN od 01.01.2017r.
- link do GEOPORTALU POWIATOWEGO
- informacje czy EGiB, GESUT prezentowane są na geoportalu powiatowym
- częstotliwość aktualizacji danych EGiB w geoportalu powiatowym
- dane teleadresowe do osób zajmujących się obsługą RCiWN w danym powiecie
- data udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Autora ankietę

Autor mapy pragnie aktualizować niniejsze dane w trzech trybach:
- na żądanie danego Starosty/Prezydenta Miasta
- na podstawie zgłoszeń błędów zauważonych przez użytkowników mapy oraz ich weryfikacji w danym Starostwie/Mieście.
- okresowo raz w roku tj. w styczniu danego roku za rok poprzedni.

W tej części zamieszczono linki do innych geoportali szczebla krajowego, z których użytkownik może pozyskać informacje o nieruchomościach. Więcej informacji można znaleść w poniższej publikacji:

 • Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2016, Geoportale szczebla krajowego jako potencjalne źródło informacji o nieruchomościach - web SIP, Problemy rynku nieruchomości, 45:61-71. pobierz PDF

Zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352). Prezydenci Miast, Starostowie oraz Burmistrzowie administrujący bazami danych wchodzącymi w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępnili niniejsze dane (wydając w większości przypadków imienną licencję na Autora mapy). W związku z tym informuje się, że:

 • Źródłem pozyskania danych były bazy EGiB, GESUT, RCiWN oraz wiedza specjalistyczna pracowników ODGiKów w zakresie udostępniania danych drogą teleinformatyczną,
 • Data wytworzenia informacji przez ODGiK podana jest na końcu „balonu informacyjnego” rozwijanego po kliknięciu w poligon reprezentujący daną jednostkę podziału administracyjnego,
 • Udostępnione przez Prezydentów Miast, Starostów oraz Burmistrzów dane przedstawiane na niniejszej mapie prezentują stan wiedzy na dzień sporządzenia odpowiedzi (data wytworzenia) na przesłany przez Autora mapy Wniosek,
 • Prezydenci Miast, Starostowie, Burmistrzowie nie ponoszą odpowiedzialności za informacje prezentowane na niniejszej mapie, gdyż zostały one przetworzone przez Autora mapy.

Autor mapy dołożył wszelkich starań, żeby informacje prezentowane na niniejszej mapie internetowej były zgodne ze stanem faktycznym, jednocześnie Autor oświadcza, iż nie bierze odpowiedzialności za straty wynikłe z korzystania z niniejszej aplikacji mapowej.

Osoby pragnące dalej przetwarzać bądź rozpowszechniać we własnych opracowaniach naukowych kończących się publikacjami w czasopismach z listy MNiSW dane zawarte na niniejszej mapie muszą uzyskać pisemną zgodę Autora mapy, którym jest Łukasz Halik (lukasz.halik@amu.edu.pl, 61 829 62 49).

Dozwolonym jest i jednocześnie Autor zachęca do rozsyłanie linku do mapy tj. (https://maparciwn.pl) wraz z opisem do osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Pełny tytuł:
Mapa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Streszczenie:
"Mapa RCiWN" to działająca na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych internetowa aplikacja mapowa prezentująca w skali całego kraju informacje o:
- systemach teleinfomatycznych, w których prowadzony jest Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN),
- lokalizacji siedzib właściwych miejscowo Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- lokalizacji siedzib Sądów Rejonowych prowadzących Wydziały Wieczystoksięgowe.

Sposób prezentacji geometrii:
wektor - do prezentacji danych geograficznych użyte są dane wektorowe

Wykorzystane dane wektorowe:
warstwa granice województw, warstwa granice powiatów pozyskano z bazy danych przestrzennych Państwowego Rejestru Granic prowadzonej przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Podane warstwy poddano generalizacji geometrycznej - algorytm QGIS "Uprość geometrię" parametr "Tolerancja" = 250m.

Układ odniesienia:
PUWG 1992 (EPSG: 2180)

Data referencyjna:
01.02.2018 r. (data premiery)

Osoba odpowiadająca za mapę:
Łukasz Halik

Numer kontaktowy:
+48618296249

Adres poczty elektronicznej:
lukasz.halik@amu.edu.pl

Adres zasobu sieciowego:
https://maparciwn.pl

Położenie geograficzne:
xMin,yMin 171677.56, 133223.73
xMax,yMax 861870.11, 774710.28

Data metadanych:
30.01.2018 r.

Autor pragnie podziękować:

Renacie Rechnio Naczelnik Wydziału Rynku Nieruchomości Głównego Urzędu Statystycznego za niezwykle przychylny odbiór niniejszego projektu oraz pomoc w pozyskaniu danych z GUS.

Tomaszowi Jankowskiemu Microsoft Office Specialist Expert – w analizie i przetwarzaniu danych z wykorzystaniem Visual Basic for Applications.

Tymoteuszowi Horbińskiemu doktorantowi z Zakładu Kartografii i Geomatyki UAM.

dr inż. Łukasz Halik - adiunkt w Zakładzie Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek grupy roboczej przy Ministrze Cyfryzacji ds. rejestrów rozproszonych oraz blockchain zespół ds. rynku nieruchomości, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego oraz członek kolegium redakcyjnego czasopisma "PROBLEMY RYNKU NIERUCHOMOŚCI".
Naukowo zajmuje się m.in. kartografią internetową, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością oraz zagadnieniami związanymi z zastosowaniem geomatyki oraz technologii blockchain w gospodarce nieruchomościami (bazy danych przestrzennych, geoportale, oprogramowanie geomatyczne, analizy przestrzenne na danych z RCiWN, wizualizacja kartograficzna wyników analiz), z których prowadzi specjalistyczne szkolenia na zamówienie.

Wybrane publikacje:

 • Halik Ł., 2019, Analysis of County Geoportals in Terms of Opportunities to Purchase Data of the Register of Real Estate Prices and Values Online, Real Estate Management and Valuation, 27(1):69-78 pobierz PDF
 • Halik Ł., 2018, Information and Communication Systems Used for Keeping the Register of Real Estate Prices and Values (RREPV) in Poland, Real Estate Management and Valuation, 26(4):43-51 pobierz PDF
 • Halik Ł., 2018, Portal mapowy o rejestrze cen i wartości nieruchomości - https://maparciwn.pl, Problemy rynku nieruchomości, 50:43-48
 • Halik Ł., 2016, Zastosowanie geomatyki w gospodarce nieruchomościami - pozyskiwanie danych przestrzennych, Problemy rynku nieruchomości, 46:76-87 pobierz PDF
 • Halik Ł., Medyńska-Gulij B., 2016, Geoportale szczebla krajowego jako potencjalne źródło informacji o nieruchomościach - web SIP, Problemy rynku nieruchomości, 45:61-71. pobierz PDF
 • Halik Ł., 2015, Stopień znajomości i wykorzystania systemów informacji przestrzennej (SIP) przez rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego, Problemy rynku nieruchomości, 44:84-93. pobierz PDF
 • Halik Ł., Tanaś J., 2015, Dostępność usług rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego, Problemy rynku nieruchomości, 43:86-97.

: maparciwn@gmail.com
: 61 829 62 46