o RCiWN

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 link do ISAP
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. 2001 nr 38 poz. 454 z pózn. zm. link do ISAP
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 link do ISAP
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. M.P. 2017 poz. 984 link do ISAP

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Art. 4. 1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: (...)
7) rejestru cen i wartości nieruchomości;

Art. 23.
2. Notariusze przekazują właściwemu staroście:
1) odpisy aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości, które podlegają ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków, bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
7. Starosta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1-3, wpisuje dane z nich wynikające do ewidencji gruntów i budynków oraz do rejestru cen i wartości nieruchomości w zakresie wynikającym z tej ewidencji lub rejestru.

Art. 26. 2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, określi, w drodze rozporządzenia, sposób zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowy zakres informacji objętych tą ewidencją, sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych tą ewidencją, a także rodzaje budynków i lokali, które nie będą wykazywane w ewidencji, oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości, zapewniając informację o gruntach, budynkach, lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych, władających tymi gruntami, budynkami i lokalami, a także szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

§ 74. 1. Starosta prowadzi rejestr cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych, których wyciągi (patrz UWAGI) przekazywane są do ewidencji gruntów i budynków na mocy odrębnych przepisów.
2. Rejestracji podlegają ceny oraz wartości, o których mowa w ust. 1, a także:

 1. adres położenia nieruchomości;
 2. numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości;
 3. rodzaj nieruchomości, z wyróżnieniem:
  • a) niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z jednego użytku gruntowego,
  • b) niezabudowanych nieruchomości rolnych składających się z więcej niż jednego użytku gruntowego,
  • c) niezabudowanych nieruchomości leśnych,
  • d) zabudowanych nieruchomości rolnych,
  • e) niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa,
  • f) nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami mieszkalnymi,
  • g) nieruchomości zabudowanych budynkiem lub budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa,
  • h) nieruchomości budynkowych,
  • i) nieruchomości lokalowych,
  • j) zabudowanych nieruchomości leśnych,
  • k) innych nieruchomości niż wymienione w lit. a–j;
 4. pole powierzchni nieruchomości gruntowej;
 5. data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości;
 6. inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych.
2a. Specyfikację pojęciowego modelu danych rejestru cen i wartości nieruchomości zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2b. Wymiana danych między bazami danych rejestru cen i wartości oraz udostępnianie danych z tego rejestru innym systemom informatycznym lub teleinformatycznym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w postaci elektronicznej w formacie GML zgodnie ze schematem GML zawartym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

UWAGI
Ustawą z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1509) zmieniono szereg przepisów dotyczących działalności rzeczoznawców majątkowych. Do najważniejszej zmiany w kontekście "Mapy RCiWN" należy uchylenie art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącego obowiązku sporządzania i przekazywania przez rzeczoznawców majątkowych wyciągu z operatu szacunkowego organom prowadzącym kataster nieruchomości.

  Publikacje możliwe są do pobrania dzięki uprzejmości Autorów.

 • Klocek M., Kowalska M., 2001, Doświadczenia związane z opracowaniem i wdrożeniem technologii prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości, Przegląd Geodezyjny, vol. 73, no. 7, pp. 10-12.
 • Kuryj J., Źróbek S., 2005, Koncepcja rejestru cen i wartości nieruchomości jako integralnej części systemu informacji o nieruchomościach, Przegląd Geodezyjny, vol. 77, no. 10, pp. 3-8. pobierz PDF
 • Bydłosz J., Parzych P., 2007, Ocena możliwości wykorzystania danych rejestru cen i wartości nieruchomości na potrzeby wyceny nieruchomości, Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1, no. 4, pp. 31-40. pobierz PDF
 • Bydłosz J., 2008, The Register of Prices and Values for Real Estates Database Modelling, Applying Computer Aided Software Engineering Tools. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 2, no.4, pp. 25-33. pobierz PDF
 • Bydłosz J., Cichociński P., Parzych P., 2010, Możliwości pokonania ograniczeń rejestru cen i wartości nieruchomości za pomocą narzędzi GIS, Studia Informatica, vol. 31, no. 2B, pp. 229-244. pobierz PDF
 • Bydłosz J., Cichociński P., Parzych P., 2010, Możliwości wykorzystania danych rejestru cen i wartości nieruchomości na potrzeby gospodarki przestrzennej, Acta Scientiarum Polonorum – Administratio Locorum, vol. 9, no. 1, pp. 5-16. pobierz PDF
 • Budzyński T., 2012, Rejestr cen i wartości nieruchomości jako źródło danych dla potrzeb analizy rynku nieruchomości, Rzeczoznawca Majątkowy, vol. 74, no. 2, pp. 25-29.
 • Budzyński T., 2012, Propozycje zastosowań mapy średnich cen transakcyjnych gruntów w gospodarce nieruchomościami, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol. 20, no. 1, pp. 135-144.
 • Hopfer A., Cegielski S., Pietrzak L., 2012, Rejestr cen i wartości nieruchomości w świetle projektu rozporządzenia rady ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – wpływ rozporządzenia na jakość i wiarygodność RCiWN, Rzeczoznawca Majątkowy, vol. 74, pp. 4-11.
 • Siewicz K., 2012, Prawne aspekty korzystania z rejestru cen i wartości nieruchomości, Roczniki Geomatyki, no. 10 (3), pp. 126-135. pobierz PDF
 • Konowalczuk J., 2014, The corporate real estate market in public statistics in Poland, Real Estate Management and Valuation, vol. 22, no. 2, pp. 41-51.
 • Kokot S., 2015, Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości, Acta Scientiarum Polonorum – Administratio Locorum, vol. 14, no. 1, pp. 43-49.
 • Zyga J., 2016, The usefulness of Real Estate Prices and Values Register in appraisal by comparative methods, on the basis of Lublin voivodeship registers, Infrastructure and Ecology of Rural Areas, vol. 4, no. 3, pp. 1673-1688.
 • Halik Ł., 2018, Information and Communication Systems Used for Keeping the Register of Real Estate Prices and Values (RREPV) in Poland, Real Estate Management and Valuation, vol. 26, no. 4, pp. 43-51 pobierz PDF
 • Halik Ł., 2019, Analysis of County Geoportals in Terms of Opportunities to Purchase Data of the Register of Real Estate Prices and Values Online, Real Estate Management and Valuation, vol. 27, no. 1, pp. 69-78 pobierz PDF

Zgodnie z Art. 40a. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne link do ISAP Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie. Art. 40d. 1. mówi iż: Opłata za udostępnianie materiałów zasobu, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.
2. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty określa załącznik do ustawy.
3. Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1.
4. W przypadku, gdy opłata, związana z realizacją jednego wniosku dotyczącego udostępnienia zbiorów danych w postaci elektronicznej lub z udostępnieniem materiałów zasobu niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych objętych jednym zgłoszeniem, obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2, jest mniejsza od 30 zł, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

Koszt zakupu danych z RCiWN określony został w załączniku do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tabeli nr 12:

Załącznik w pkt 1. określa iż, stawki podstawowe, zwane dalej „Sp”, oraz jednostki rozliczeniowe stosowane przy ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów zasobu oraz za czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, określają tabele nr 1–16. Dodatkowo pkt 3. doprecyzowuje, że przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące:
1) K w wysokości:
a) 0,5 – w przypadku udostępniania:
− danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości,

Natomiast nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego obowiązująca od 12 lipca 2014 roku wprowadziła w Art. 40j. coroczną waloryzację stawek opłat za materiały z PZGiK. Odpowiada ona „wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego”.

Pierwsza taka waloryzacja miała zostać przeprowadzona wraz z początkiem 2016 roku. Określony w Pgik wskaźnik okazał się jednak ujemny, ceny pozostały więc bez zmian. Podobna sytuacja była również rok później. Ogłoszona waloryzacja na rok 2018 jest więc pierwszą taką zmianą cennika geodezyjnego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego link do ISAP ceny za materiały z PZGiK wzrosła w 2018 roku o 1,9%.

natomiast w 2019 r. wzrosną o 1,6% zgodnie z obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego link do Monitora Polskiego i będą wynosić odpowiednio:


źródło: geoforum.pl , Monitor Polski

Rozmieszczenie przestrzenne starostw powiatowych, w których funkcjonują geoportale powiatowe (stan na styczeń 2018)

Rozmieszczenie przestrzenne starostw powiatowych, istnieje możliwość kupna danych RCiWN przez Internet (stan na styczeń 2018)

źródło: Halik Ł., 2019, Analysis of county geoportals in termsof opportunities to purchase data of the Real Estate Prices and Values online. Real Estate Management and Valuation (przyjęty do druku)

: maparciwn@gmail.com
: 61 829 62 46