wiadomości

Jeśli chcesz podzielić się wartościową informacją z użytkownikami portalu prześlij wiadomości na adres
maparciwn@gmail.com

W serwisie geoportal.gov.pl w ramach grupy warstw „Rzeźba terenu” udostępniono warstwę „Numeryczny Model Terenu”, która oferuje możliwość odczytania wysokości terenu w dowolnym punkcie leżącym na terytorium Polski. Wysokość punktu wyznaczana jest na podstawie algorytmów interpolacyjnych przygotowanych w oparciu o NMT z siatką 1 m x 1 m


źródło grafiki: geoportal.gov.pl

Klikając w dowolny obszar w Polsce, przy włączonej warstwie „Numeryczny Model Terenu” wyświetli się informacja, w której znajdziemy m. in: współrzędne prostokątne miejsca kliknięcia w układzie 1992 oraz wysokość terenu wyznaczoną w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH.

Opisywana funkcjonalność geoportalu została przygotowana w oparciu o usługę WMS dostępną pod adresem: http://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/NumerycznyModelTerenu

Można ją zastosować w dowolnym oprogramowaniu wykorzystującym usługi WMS. W przyszłości usługa WMS będzie rozwijana m.in. przez dodanie innych systemów wysokościowych, w których zwracana jest wysokość terenu.

Wysokości terenu można również odczytać z mapy topograficznej dostępnej w grupie warstw „Dane topograficzne”. Jak widać na załączonej ilustracji, obie metody pozwalają na uzyskanie zbliżonych wartości. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nowa funkcjonalność pozwala na szybkie i sprawne określenie wysokości dowolnego punktu, co w przypadku map topograficznych wiązałoby się z dodatkowym manualnym wyznaczeniem wysokości w oparciu o punkty o znanych wysokościach lub warstwice.


źródło grafiki: geoportal.gov.pl

źródło: geoportal.gov.pl

Wczoraj (29 kwietnia) w Dzienniku Ustaw (poz. 801) opublikowano nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zmienia zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Jak podaje Geoforum.pl nowelizacja jest efektem wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r. W pierwszym orzeczono niekonstytucyjność przepisu, który uzależnia przewidziane w nim żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców.

W drugim wyroku TK stwierdzono z kolei niezgodność z konstytucją przepisu, który wyłącza prawo do żądania przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę zwrotu nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy, o której mowa w art. 114 ust. 1 tej ustawy, gdy nieruchomość stała się zbędna na cel publiczny uzasadniający jej nabycie.

Ponadto celem nowelizacji jest zagwarantowanie pewności stosunków prawnych w odniesieniu do nieruchomości objętych art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez wprowadzenie terminu wygaśnięcia uprawnienia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Nowelizacja wejdzie w życie 14 maja.

źródło: geoforum.pl

Prowadzenie EGiB, cennik za materiały PZGiK, bezpłatne udostępnienie kolejnych rejestrów – to tylko wybrane zagadnienia objęte zmianami przewidzianymi w projekcie nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który ujrzał światło dzienne

Najważniejsze zmiany z punktu widzenia rynku nieruchomości są następujące:

Zmiany w EGiB
Nowelizacja ograniczy zakres danych przechowywanych w EGiB. W ewidencji nie będą rejestrowane: informacje o wpisaniu nieruchomości do rejestru zabytków, informacje, czy obszar jest objęty formą ochrony przyrody, wartość katastralna nieruchomości oraz informacje dotyczące umów dzierżawy.
Ponadto w celu usprawnienia aktualizacji EGiB, a tym samym przyspieszenia realizacji prac geodezyjnych, projekt zakłada, że aktualizacja na podstawie materiałów znajdujących się w PZGiK odbywać się będzie z urzędu, w drodze czynności materialno-technicznej.

Więcej otwartych danych przestrzennych
Do listy danych PZGiK dostępnych bez opłat dopisane mają zostać:

 • bazy osnów podstawowych i szczegółowych,
 • baza ortofotomapy,
 • baza numerycznego modelu terenu (w części dotąd nieuwolnionej),
 • bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000 (BDOT 10k),
 • zbiory danych dotyczące działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii.
 • W ocenie autorów nowelizacji szczególnie istotny jest ten ostatni punkt, gdyż dane te – obok punktów adresowych, które już teraz są dostępne bezpłatnie – mają charakter referencyjny.
  Dodajmy, że projekcie przewidziano również darmowe korzystanie z ASG-EUPOS w celach edukacyjnych.

  Ryczałty za materiały PZGiK i inne zmiany w cenniku
  Nowelizacja ma wprowadzić opłatę zryczałtowaną za materiały PZGiK udostępniane wykonawcom prac geodezyjnych. Będzie ona uzależniona od powierzchni obszaru objętego zgłoszeniem. Do 1 ha będzie to 100 zł, przy powierzchni 1-10 ha – 100 zł plus 10 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 1 ha, a powyżej 10 ha – 190 zł plus 5 zł za każdy rozpoczęty hektar powyżej 10 ha.
  Jak uzasadniają tę zmianę autorzy przepisów, dotychczasowa regulacja była krytykowana jako zbyt skomplikowana oraz skutkująca pobieraniem przez wykonawców minimalnej ilości materiałów ze względów ekonomicznych. Oszczędne korzystanie z materiałów PZGiK przy wykonywaniu prac geodezyjnych ma negatywne przełożenie na jakość tych prac.
  W cenniku zrównano także wysokość opłat za materiały w formie papierowej i elektronicznej. Wprowadzono uproszczenia we wzorach na opłaty. Projekt zakłada też zmianę stawek za udostępnianie bazy danych GESUT i BDOT500 oraz mapy zasadniczej. Jak wyjaśniają autorzy, wynika to z obecnej sporej dysproporcji pomiędzy stawką za mapę zasadniczą w postaci wektorowej a bazami danych tworzącymi tę mapę.

  Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  Projektowane przepisy nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego obowiązek utworzenia i aktualizowania zbiorów danych przestrzennych dotyczących zasięgu tych aktów, a także ich rysunków w postaci rastra z georeferencją. Jak wyjaśniają autorzy, pozwoli to inwestorowi na uzyskanie odpowiedzi na pytanie o obowiązujące na danym terenie akty planowania przestrzennego, a tym samym określenie ścieżki procesu inwestycyjnego. Zamieszczenie rysunku dodatkowo informuje o przeznaczeniu potencjalnego terenu inwestycyjnego oraz jego otoczenia, co w powiązaniu z odwołaniem do treści dokumentu (poprzez łącze internetowe) również ma wpływ na decyzję inwestora o wyborze lokalizacji.
  Szczegółowy zakres i format danych dla informacji gromadzonych w tych zbiorach danych przestrzennych zostanie określony w drodze rozporządzenia.

  Zmiany w Prawie budowlanym
  Nowelizacja uchyli rozporządzenie z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie oraz ujednolici nomenklaturę geodezyjną, a także doprecyzuje rodzaje dokumentów geodezyjnych wykorzystywanych na potrzeby procesu inwestycyjno-budowlanego.
  Jednocześnie wprowadzono regulacje, które zagwarantują wykorzystywanie w procesie inwestycyjnym materiałów geodezyjnych zweryfikowanych przez organy SGiK. Powyższy mechanizm pozwoli zapewnić wiarygodność dokumentacji geodezyjnej wykorzystywanej w procedurach rozpoczęcia i zakończenia procesu inwestycyjnego, jak również zapewni bieżącą aktualizację rejestrów publicznych prowadzonych przez administrację geodezyjną i kartograficzną.

  źródło: geoforum.pl

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotuje pakiet usprawnień w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. To efekt analizy realizacji uwłaszczenia Polaków przez samorządy w pierwszym kwartale funkcjonowania ustawy. Celem zmian jest usprawnienie przekształcenia i wyeliminowanie sytuacji, w których samorządy mogą blokować powszechne uwłaszczenie Polaków.

  "Musimy przyspieszyć procedury, żeby zaświadczenia trafiły do właścicieli jeszcze w tym roku. W ustawie uwłaszczeniowej daliśmy dużą swobodę samorządom. Dostały możliwość kształtowania opłat i organizacji likwidacji użytkowania. Gotowi jesteśmy zmieniać ustawę, oczekując jednocześnie pełnego zaangażowania samorządów w szybkie wydawanie zaświadczeń" – mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

  Przekształcenie zabudowanych gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe nastąpiło 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na bieżąco aktualizuje stronę internetową, na której zamieszczane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz niezbędne wnioski i druki. To największe uwłaszczenie Polaków po roku 1989. Rząd ma pełną determinację, żeby załatwić tę kwestię szybko i sprawnie.

  Pakiet zmian prawnych #GruntToWłasność

  • wyeliminowanie blokowania przekształcenia koniecznością dokonania podziału nieruchomości zabudowanej na cel mieszkaniowy, na której są dodatkowo inne obiekty;
  • wprowadzenie "uproszczonego" trybu dokonania podziału nieruchomości, w przypadkach gdy taki podział będzie niezbędny;
  • objęcie ustawowym przekształceniem gruntów zabudowanych garażami i innymi budynkami i urządzeniami pełniącymi rolę służebną wobec gruntów mieszkaniowych, a ujawnionych w odrębnych księgach wieczystych;
  • określenie w ustawie, czy i w jakich przypadkach jest wymagane zezwolenie na przekształcenie prawa na rzecz cudzoziemca;
  • doprecyzowanie trybu udzielania pomocy publicznej, tak aby zapewnić organom sprawną weryfikację pomocy, a przedsiębiorcom elastyczne warunki korzystania z możliwości wyboru sposobu płatności za przekształcenie;
  • ustawowe zapewnienie najwyższych bonifikat w opłacie przekształceniowej osobom w trudnej sytuacji życiowej, m.in. rodzinom z osobami z niepełnosprawnością.
  źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

  W ramach prowadzonych w resorcie inwestycji i rozwoju prac nad ustaleniem jednolitych, powszechnie obowiązujących norm postępowania przy wycenie nieruchomości, opracowany został projekt standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych dotyczący wyceny nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Jego konsultacje publiczne potrwają do 22 marca.

  Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami od 1 września 2017 roku to minister ustala oraz ogłasza obowiązujące standardy zawodowe w drodze obwieszczenia. Projekty standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych opracowuje powołana w czerwcu 2018 r. przy ministrze Rada Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości. Niedawno zakończyła ona prace nad standardem zawodowym dotyczącym najpopularniejszego podejścia stosowanego przy wycenie nieruchomości – podejścia porównawczego. A – jak zauważył Artur Soboń – w Polsce 90% wycen wykonywanych jest właśnie tą metodą.

  Wypowiedź Artura Sobonia Sekretarza Stanu w MIiR znajdziesz pod tym linkiem

  Minister Soboń przekonywał, że resortowi zależy na możliwie szybkim wprowadzeniu standardu w życie. Zapowiedział też, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać kolejnych standardów: drogowego, przesyłowego, kosztowego, rolnego czy leśnego, aby te wyceny, które są na rynku, rzeczywiście odzwierciedlały realne ceny rynkowe i aby były sprawiedliwe.

  – Standard ma kilka ról do spełnienia. Po pierwsze, ma pomóc rzeczoznawcom majątkowym wprowadzić właściwe procedury wyceny – mówił uczestniczący w spotkaniu prof. Mieczysław Prystupa, przewodniczący Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości. – Po drugie, zleceniodawcom pomóc zrozumieć, dlaczego taka, a nie inna wartość została oszacowana. I to będzie łatwo weryfikowalne, bo każdy zleceniodawca będzie mógł porównać z rynkiem, który został przyjęty jako podstawa wyceny danej nieruchomości (np. jeżeli wyceniamy nieruchomość niezabudowaną, to rodzajem rynku przyjętym jako podstawa wyceny będzie rynek nieruchomości niezabudowanych). No i oczywiście organy samorządowe oraz organy nadzorcze mogą na podstawie tego standardu zweryfikować, czy dany rzeczoznawca postąpił właściwie czy niewłaściwie – mówił przewodniczący Rady. Zdaniem profesora Prystupy każde środowisko zawodowe musi mieć własne standardy zawodowe, a zwłaszcza taki zawód, jak rzeczoznawca majątkowy, gdyż jest on traktowany jako zawód zaufania publicznego.

  źródło: geoforum.pl

  W poniższym wpisie prezentowana jest mapa powiatów udostępniających za darmo każdemu użytkownikowi geoportal.gov.pl numery Ksiąg Wieczystych. Kwestią odrębną, nie omawianą w tym wpisie jest rozbieżność stanowisk Głównego Geodety Kraju oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tej materii.

  35 powiatów w całej Polsce zdecydowało się udostępnić publicznie numery Ksiąg Wieczystych dla wszystkich użytkowników geoportal.gov.pl (usługa Krajowa Integracja Ewidencja Gruntów, KIEG). Dodatkowo 26 nie udostępnia tych danych publicznie, ale zalogowanym użytkownikom ZSIN (szczegóły na mapie poniżej). Należy wyjaśnić, że tak niewielka liczba powiatów, która zdecydowała się dostosować swojego WMS-a do tego wymogu, to efekt sprzecznych interpretacji prawnych odnośnie tego, czy numer KW może być udostępniany publicznie czy tylko uprawnionym podmiotom. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski jest za powszechnym udostępnianiem tych danych, ale decyzję w tym zakresie pozostawia powiatom.


  źródło grafiki: geoforum.pl

  Aby poznać nr KW należy przybliżyć się do danej nieruchomości w powiecie świadczącym taką usługę oraz mając zaznaczone narzędzie identyfikacji kliknąć w działkę ewidencyjną. Następnie ukaże się okienko z numerem TERYT działki, po jego kliknięciu rozwinięte zostaną dodatkowe informacje, w tym numer KW:


  źródło grafiki: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl

  źródło wiadomości: geoforum.pl

  Drodzy Użytkownicy

  "Mapa RCiWN" istnieje już od roku. Istnieje dla Was i dzięki Waszemu wsparciu. Poniżej prezentuję skąd Nas odwiedzacie.


  Rozmieszczenie przestrzenne użytkowników portalu "Mapa RCiWN"

  Jak to się wszystko zaczęło? Czyli wspomnienia Twórcy...

  Pomysł na opracowaniu zbiorczego punktu informacji o RCiWN powstał podczas moich studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości. Zdziwiłem się, że nikt do tej pory nie zebrał w spójną całość i nie pokazał środowisku informacji o RCiWN, który jak wiadomo nie jest idealnym (choć wszyscy byśmy sobie tego życzyli), lecz jest referencyjnym czyli założony dla obszaru całego kraju rejestrem. Nosiłem się z tym pomysłem dłuższy czas, kiedy to w lipcu 2017 r. do niego usiadłem. Na początku nie było łatwo zebrać dane od wszystkich starostw - i wtedy zrozumiałem dlaczego innym się nie chciało. Ale jak to mówią "dla chcącego nic trudnego" znalazłem przepis prawa, który zmotywował starostów do podzielenia się ze mną wiedzą na temat sposobu prowadzenia RCiWN i mając te dane przystąpiłem do programowania strony. Jako że posiadam wykształcenie geograficzno-informatyczne-ekonomiczne opracowanie mapy nie było problemem.

  Podczas prac nad finalną wersją mapy wpadł mi w ręce raport GUS o rynku nieruchomości w Polsce i pomyślałem sobie dlaczego nie mógłbym tych informacji również dołączyć. Wykonałem kilka telefonów do dyrektorów w GUSie, którzy przekierowali mnie do Pani Renaty Rechnio - Naczelnik Wydziału Rynku Nieruchomości, która z entuzjazmem przyjęła mój projekt i otrzymałem pierwszą paczkę danych. Ponieważ otrzymane "tabelki" z GUSu niestety nie nadawały się do bezpośredniego pokazania z pomocą przyjaciela Tomasza Jankowskiego napisaliśmy skrypt, który prezentuje dla Państwa dane w bardziej przejrzystej formie.

  Gdy już miałem gotową mapę przyszedł czas na promocję, dlatego też rozesłałem informację o tym projekcie do prezesów wszystkich Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w kraju i na tym koniec. Czas pokazał, że projekt "chwycił" i cieszy się zainteresowaniem, za co dziękuję:)

  Pewnie zastanawiają się Państwo - I co dalej?

  Wczoraj (31 stycznia) złożyłem wniosek o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za innowacyjne rozwiązanie z zakresu geoinformacji. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować następującym osobom/firmom za niezwykle przychylne opinie/referencje, które dołączyłem do wniosku:

  • CBRE Sp. z o.o. - największa na świecie firma doradcza i inwestycyjna w sektorze nieruchomości komercyjnych
  • ESTATE - magazyn dla doradców rynku nieruchomości
  • Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
  • Majewska Barbara - Członek Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości
  • Makowski Jerzy - Przewodniczący Komisji Opiniującej Polskiego Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
  • Pukacz Karolina - KP Property
  • Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
  Czas pokaże czy projekt zostanie przez Ministra dostrzeżony.

  Kończąc, jeszcze raz dziękuję że jesteście z Nami :)

  źródło wiadomości: Łukasz Halik - Mapa RCiWN team

  Sprzedaż mieszkania jest możliwa również wtedy, gdy nie zostało jeszcze wydane zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność – przypomina Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Resort powołuje się tu na stanowiska Krajowej Rady Notarialnej (KRN) oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Komunikat wydany właśnie przez MIiR jest odpowiedzią na obawy, że obowiązująca od nowego roku ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów tymczasowo wyhamuje obrót nieruchomościami z rynku wtórnego. Wszystko przez konieczność uprzedniego zdobycia zaświadczenia o przekształceniu użytkowania. Teoretycznie miejscowy urząd ma na jego wydanie 12 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach 30 dni. Nie brak jednak obaw, że w praktyce ten drugi termin nie będzie dotrzymywany.

  Jak jednak przypomina MIiR, co do zasady resort sprawiedliwości uznaje trafność zajętego przez KRN stanowiska z 11 stycznia. Prawo własności lokalu jest prawem głównym w stosunku do udziału w prawie do nieruchomości wspólnej, niezależnie czy jest to prawo użytkowania wieczystego czy prawo własności. Te prawa jako związane będą dzielić los prawny prawa własności lokalu jako jego części składowe. Tak więc istnieją podstawy do przyjęcia, że przeniesienie odrębnej własności lokalu znajdującego się na nieruchomości, wobec której użytkowanie wieczyste z mocy ustawy przekształciło się we własność, będzie skuteczne, mimo że na chwilę zawarcia umowy nie zostało wystawione zaświadczenie w trybie ustawy o przekształceniu. W piśmie zauważono również, że pogląd przeciwny nie wydaje się przekonujący, a to ze względu na brak głębszych podstaw w zasadach obrotu własnością nieruchomości oraz na ewidentną nieprzystawalność do potrzeb obrotu prawnego.

  MS zaaprobowało też możliwość złożenia do sądu wieczystoksięgowego wniosku o dokonanie z urzędu wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową oraz wykreślenia wpisów dotyczących użytkowania wieczystego w chwili, gdy zostanie wystawione zaświadczenie o przekształceniu, gdyż z ogólnej zasady wynika, że osoby zainteresowane mogą składać wnioski o dokonanie również tych czynności, które są podejmowane z urzędu. Urzędy mają 12 miesięcy od przekształcenia na wystawienie zaświadczeń w zwykłym trybie oraz 3 miesiące i 30 dni w trybach wnioskowych.

  Stanowiska MS i KRN nie są wiążące dla sądów wieczystoksięgowych i notariuszy, jednak z pewnością przyczynią się do ukształtowania praktyki w pierwszym roku obowiązywania ustawy – przekonuje MIiR. W tym celu prezes KRN wystosował komunikat do wszystkich prezesów rad izb notarialnych w sprawie sporządzania przez notariuszy aktów notarialnych obejmujących umowy zbycia lokali stanowiących odrębne nieruchomości, z prośbą o pilne przekazanie jego treści notariuszom wszystkich izb.

  O szybkie wydanie zaświadczeń i korzystne rozstrzygnięcia w sprawie bonifikat przy przekształceniu apelował już w ubiegłym roku wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. – Urzędy powinny jak najszybciej przygotowywać zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Nie muszą z tym czekać na ostatnią chwilę. Sprawność w wydawaniu zaświadczeń ma bezpośredni wpływ na szybkość, z jaką budżety zostaną zasilone opłatami przekształceniowymi. Bonifikaty będą zachętą do jednorazowej spłaty – mówił w październiku ubiegłego roku Artur Soboń. – Proponujemy, aby samorządy skorzystały z możliwości, jakie daje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe i udzielały atrakcyjnych bonifikat – dodał wiceminister.

  źródło: geoforum.pl autor JK

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło wzory dokumentów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

  Resort opublikował następujące dokumenty:

  • ważne terminy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego,
  • wzór zaświadczenia o przekształceniu,
  • oświadczenie przedsiębiorcy, że nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wniosek o wydanie zaświadczenia (4 miesiące)
  • wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą (1 miesiąc)
  • zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

  Wzory te opublikowano w związku z obowiązującą od nowego roku ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która rozpoczyna likwidację użytkowania wieczystego. Na początek z mocy ustawy użytkowanie wieczyste przekształcane jest we własność dla gruntów pod budynkami mieszkalnymi, na przykład blokami i domami jednorodzinnymi.

  Co trzeba zrobić?

  Jak wyjaśnia MIiR, w związku z tymi zmianami obywatele nie muszą składać żadnych wniosków – użytkownik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wyśle je wójt/burmistrz/prezydent miasta, albo starosta, albo dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Urząd ma na to 12 miesięcy od przekształcenia.

  Na wniosek zaświadczenie można otrzymać w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek jest uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu). Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona wpisu własności. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat.

  Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie MIiR

  POBIERZ WZORY DOKUMENTÓW

  źródło: geoforum.pl

  19 grudnia w Dzienniku Ustaw (poz. 2363) ukazał się nowy jednolity tekst ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

  Uwzględnia on zmiany wprowadzone:

  • ustawą z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. poz. 1984 oraz z 2017 r. poz. 2161),
  • ustawą z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 756),
  • ustawą z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496),
  • ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. poz. 1716)oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 22 listopada 2018 r.
  źródło: geoforum.pl

  Dostępna poprzez repozytorium GIS Support: http://qgis.gis-support.pl/plugins.xml wtyczka ULDK GUGiK-beta umożliwia wprowadzenia parametrów wyszukiwanej działki ewidencyjnej (województwo, powiat, gmina, obręb, numer działki) i jej wyszukanie w programie QGIS.
  Wprowadzone paramenty zostaną wysłane do API ULDK administrowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W odpowiedzi zostanie zwrócona i wyświetlona geometria działki katastralnej. Źródłem danych są powiatowe usługi udostępniania danych przestrzennych (dla ok. 150 powiatów; stan na grudzień 2018). Dla reszty powiatów są to dane LPIS, które sukcesywnie są wypierane przez usługi powiatowe. Usługa ULDK jest zabezpieczona przed nadmiernym pobieraniem działek ewidencyjnych i jej działanie może być zablokowane przez system GUGiK. Wtyczka powstała podczas realizacji projektu Geo4Work realizowanego wspólnie przez GIS Support wraz z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej.

  Obecna wersja wtyczki jest wtyczką testową, mogą pojawić się błędy, o których prosimy nas informować (wsparcie@gis-support.pl)

  W celu pobrania wtyczki i poprawnego jej użycia:

  1. Dodaj repozytorium GIS Support do QGIS
  2. Wyszukaj wtyczkę w Menadżerze Wtyczek (Wtyczki -> zarządzanie wtyczkami)
  3. Uruchom wtyczkę klikając w ikonę.
  4. Szukaj i pobieraj działki!


  źródło: gis-support.pl

  13 grudnia osiągnięto komplet 380 powiatowych usług WMS włączonych do zbiorczej usługi Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów (KIEG), które można wyświetlać na geoportal.gov.pl

  Usługa KIEG jest źródłem danych dla jednej z podstawowych warstw w krajowym serwisie geoportal.gov.pl, tj. warstwy „Ewidencja gruntów i budynków”. Mapa jednostek włączonych do usługi KIEG została przedstawiona na ilustracji poniżej. W powiatach oznaczonych jaśniejszym kolorem mogą występować rejony, w których brak jest danych powiatowych w postaci numerycznej. Obszary te są uzupełnione danymi z wektoryzacji map ewidencyjnych wykonanej przez ARIMR w ramach tworzenia systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS).


  źródło: geoportal.gov.pl

  Na Mapach Google można już oglądać panoramy Street View polskich miast wykonane w 2017 r. i 2018 r. Nowe zdjęcia wykonano m. in. w Krakowie, Trójmieście, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Białymstoku, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Katowicach i Warszawie.

  Przeglądając zdjęcia warto skorzystać z funkcji cofania w czasie, która dostępna jest w komputerowej wersji Map Google. Pozwala ona obejrzeć zdjęcia tych samych miejsc z 2018, 2017, 2014, a czasem i 2011 roku. Aby jej użyć należy kliknąć w ikonę zegara w lewy górnym rogu zdjęcia.


  źródło zdjęcia: Street Veiw
  źródło wiadomości: gisplay.pl

  Likwidacja studium uwarunkowań, wprowadzenie dwóch rodzajów miejscowych planów oraz tzw. normatywu urbanistycznego i żółtej kartki – to założenia zmian w prawie, do których dotarła „Rzeczpospolita

  Przeczytaj więcej pod poniższym linkiem

  źródło: Rzeczpospolita

  W module "Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości" stołecznyego geoportalu opublikowane zostały mapy średnich cen transakcyjnych lokali mieszkalnych dla roku 2017. Mapy zostały wykonane dla rynku pierwotnego oraz wtórnego


  źródło: geoportal Warszawy

  W module RCiWN można też sprawdzić rozkład cen transakcyjnych lokali mieszkalnych z rynku pierwotnego i wtórnego na tle dzielnic Warszawy we wcześniejszych latach (od 2010 r.).

  źródło: geoforum.pl

  26 listopada w Dzienniku Ustaw (poz. 2204) ukazał się jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  Uwzględnia on zmiany wprowadzone w tym akcie przez ustawy:

  • z 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 50),
  • z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 650),
  • z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000),
  • z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. poz. 1089),
  • z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669),
  • z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496),
  • z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693),
  • z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. poz. 1716).
  źródło: geoforum.pl

  Od 19 listopada na geoportal.gov.pl dostępna jest trójwymiarowa wersja rządowego serwisu mapowego. Na początek możemy w niej przeglądać modele 3D budynków.


  Aby uruchomić Geoportal 3D, nie potrzeba instalować żadnych programów czy wtyczek – wystarczy przeglądarka internetowa w odpowiedniej wersji. Oprócz samej wizualizacji trójwymiarowych danych serwis pozwala również na przeprowadzenie analizy zacienienia, tj. wygenerowanie cienia rzucanego przez zabudowę dla zadanego dnia i godziny.

  Zarówno Geoportal 3D, jak i modele 3D budynków przygotowano w ramach projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), którego realizacja formalnie zakończyła się 15 listopada br. Modele opracowano w szczegółowości LoD 2 wg standardu CityGML na podstawie danych z lotniczego skanowania kraju oraz obrysów budynków pochodzących z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k).

  Przypomnieć należy, że początkowo dane te miały pokrywać cały kraj, jednak wskutek problemów z rozstrzyganiem przetargów ostatecznie powstały tylko dla 10 województw ze wschodniej części Polski (warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego). Jak jednak wynika z wielokrotnych zapewnień GUGiK-u, Urząd dąży do tego, by pozyskać środki nie tylko na opracowanie modeli 3D dla reszty kraju, ale także na systematyczną aktualizację tego opracowania.

  Jak wynika z testu redakcji geoforum.pl, na razie w Geoportalu 3D można przeglądać modele 3D tylko dla wybranych części wspomnianych 10 województw. Nie udostępniono ich chociażby dla obszaru Warszawy, choć można je przeglądać np. dla: Lublina, Zamościa, Bydgoszczy, Torunia, Rybnika, Katowic, Olsztyna, Przemyśla, Rzeszowa czy Radomia. Do wymienionych lokalizacji można łatwo przejść poprzez narzędzie „Zakładki przestrzenne”.

  Przeglądając te modele, można jednak dostrzec brak pojedynczych budynków. Oprócz aktualności danych źródłowych przyczyną może być niewystarczające wzajemne pokrycie baz ISOK oraz BDOT10k. Jak można było usłyszeć podczas tegorocznej konferencji „Krakowskie Spotkania z INSPIRE”, problem ten uniemożliwił zamodelowanie około 10% budynków.
  źródło: geoforum.pl

  Od nowego roku czeka nas podwyżka opłat za dane RCiWN, które są częścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

  Nowe stawki opublikowano właśnie w „Monitorze Polskim” w obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. ws. ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


  Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego obowiązująca od 12 lipca 2014 r.wprowadziła coroczną waloryzację stawek opłat za materiały z PZGiK. Odpowiada ona „wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego”. W 2018 r ceny wzrosły o 1,9%, natomiast w nadchodzącym 2019 r. ceny wzrosną o 1,6%.

  źródło: Monitor Polski

  W wyniku współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii a Ministerstwem Sprawiedliwości odpowiedzialnym za serwis Elektroniczne Księgi Wieczyste od dzisiaj po kliknięciu w identyfikator działki ewidencyjnej podany w EKW następuje bezpośrednie przekierowanie do serwisu geoportal.gov.pl, który jest wykadrowany na widoku tej działki. Jest to jedno z pierwszych zastosowań niedawno uruchomionej funkcji linkowania do działki w geoportalu.

  Wystarczy, że w KW wpisany będzie poprawny identyfikator działki, a po jednym kliknięciu, bez konieczności zaawansowanej znajomości systemów informacji przestrzennej będziemy mogli zapoznać się z położeniem i otoczeniem działki w Geoportalu Krajowym, gdzie można zobaczyć działkę na tle ortofotomapy, siatki ulic i adresów oraz innych warstw, takich jak mapa obszarów chronionych, czy obszary zagrożenia powodziowego.  źródło: geoportal.gov.pl

  QGIS, czyli najpopularniejsza otwarta i darmowa desktopowa aplikacja GIS, dostępna jest już w wersji 3.4 Madeira (LTR - wydanie długoterminowe).

  To bardzo dobra wiadomosć dla wszystkich, którzy pracują z danymi posiadającymi odniesienie przestrzenne takimi jak informacje z RCiWN. QGIS umożliwia wczytanie, przetwarzanie, analizowanie oraz wizualizację danych z RCiWN oraz innych źródeł takich jak EGiB, GESUT, OSM czy też dzięki wykorzystaniu usług sieciowych danych z geoportali szczebla krajowego.

  QGIS 3.4 to program na którym będę pokazywał Państwu w sekcji kurs geomatyki (GIS) w jaki sposób wczytać, a następnie analizować dane z RCiWN. Tutaj należy się małe słowo wyjaśnienia dlaczego kurs jeszcze nie powstał. Mianowicie czekałem z pracą nad filmami instruktarzowymi do tej właśnie pory, czyli do najnowszego wydania długoterminowego QGIS 3.4. Wersja ta posiada zoptymalizowane algorytmy oraz nowe funkcjonalności w stosunku do QGIS 2.18, który jest starą wersją długoterminową.
  Proszę spodziewać się w ciągu najbliższych tygodni pierwszych filmików kursu geomatyki (GIS)

  źródło: qgis.org

  W serwisie geoportal.gov.pl w sekcji „Dane innych instytucji” została podłączona nowa grupa usług „Narodowy Instytut Dziedzictwa”.

  Dzięki niej na Geoportalu można zobaczyć:
  • Archeologiczne Zdjęcie Polski – usługa umożliwiająca przeglądanie sekcji arkuszy Archeologicznego Zdjęcia Polski,
  • Pomniki Historii (INSPIRE) – usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Pomników Historii”,
  • Rejestrowe zabytki archeologiczne (INSPIRE) – usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Rejestrowych Zabytków Archeologicznych”,
  • Rejestrowe zabytki nieruchome (INSPIRE) – usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Rejestrowych Zabytków Nieruchomych”,
  • Obiekty na liście UNESCO (INSPIRE) – usługa umożliwiająca przeglądanie danych dotyczących „Światowego Dziedzictwa UNESCO”.

  Usługi publikowane są przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i oprócz prezentacji graficznej pozwalają na identyfikację obiektów, dzięki czemu można zobaczyć również szersze informacje opisujące poszczególne obiekty.

  źródło: geoportal.gov.pl

  Ukazał się właśnie najnowszy numer półrocznika "PROBLEMY RYNKU NIERUCHOMOŚCI" wydawanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

  W numerze:
  • Krzysztof Dmytrów, Sebastian Gnat, Sebastian Kokot Próba uwzględnienia kształtu nieruchomości gruntowych jako atrybutu w procesie zalgorytmizowanej wyceny
  • Mariusz Doszyń Ekonometryczna wersja szczecińskiego algorytmu masowej wyceny nieruchomości
  • Marta Figurska, Mirosław Bełej Teselacja jako metoda badania aktywności rynku nieruchomości
  • Janusz Dąbrowski Badania behawioralne w analizie rynku nieruchomości
  • Konrad Sarzyński, Anna Stec Suburbanizacja w krakowskim obszarze metropolitalnym na przykładzie struktury przestrzennej wybranej gminy
  • Łukasz Halik Portal mapowy o rejestrze cen i wartości nieruchomości – https://maparciwn.pl
  • Marcin Czarnecki Nieruchomości przeznaczone lub zajęte pod drogi - studium procedru określenia wartości w celu ustalenia odszkodowania lub wykupu
  • Jacek Zyga Nakłady właścicieli nieruchomości w procesie naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu budowy elementów infrastruktury technicznej
  • Robert Zygmunt Wycena czynszu z tytułu dzierżamy nieruchomości zabudowanej wieżą radiowo-telewizyjną
  • Adam Plichta Prawne aspekty "odpowiedniego wynagrodzenia" za ustanowienie służebności przesyłu
  źródło: Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

  W Dzienniku Ustaw (poz. 1945) ukazał się jednolity tekst ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Bazuje on na poprzednim jednolitym tekście tego aktu (z czerwca ubiegłego roku) oraz uwzględnia zmiany wprowadzone przez ustawy:

  • z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566),
  • z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa (Dz.U. poz. 1496),
  • z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1544).
  źródło: geoforum.pl

  : maparciwn@gmail.com
  : 61 829 62 46